Algemene voorwaarden 4BnBProShop

Algemene voorwaarden 4BnBProShop

4 BnBProshop Algemene Voorwaarden –

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht, bedenktijd
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Nakoming en extra garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel  10 – Vervoer en risico
Artikel  11 – Betaling en Incassokosten
Artikel  12 – Klachtenregeling
Artikel. 13 – Aansprakelijkheid
Artikel. 14 –  Overmacht
Artikel. 15 – Eigendommen
Artikel  16 – Geschillen
Artikel  17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.
Artikel 18 – Garantie

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
4BnBPro
Ambyerstraat Noord 108, 6225 EH Maastricht Nederland
Telefoonnummer: 0031/657091890 tussen 9:00 – 18:00 uur
E-mailadres: Info@4bnbmaastricht.nl
KvK-nummer: 63473909
Btw-identificatienummer: NL001330173B62

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
4BnBProshop sluit alle producten en diensten die zij levert uit van het herroepingsrecht en bedenktijd onder art. 6 sub 1,2 en 3 en vermeld dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals boxspring, hoofdbord en (top)matrassen.
3.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zoals boxspring, (top)matrassen, dekbed, kussens, moltons en alle bed & badlinnen;

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Zie onze algemene  leveringsvoorwaarden.
7.Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
8.4BnBProShop is gerechtigd te leveren in gedeelten, afhankelijk van de transporteur.
9.Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De wederpartij zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij 4BnBProshop ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij 4BnBProShop alsnog een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.
10.De zaak is voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan 4BnBProShop kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de wederpartij onder diens protest.

Artikel 10 – Vervoer en risico
1.De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door 4BnBProShop bepaald.
2.Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.
3.De wederpartij, de consument heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij 4BnBProShop hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. indien de wederpartij de zaken retour zendt, zonder dat 4BnBProShop zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard en 4BnBProShop deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt door 4BnBProShop voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclame kan worden afgeleid.
4.Indien de wederpartij, de consument weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat 4BnBProShop deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op. 4BnBProShop heeft in dat geval het recht op ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 –  Betaling en Incassokosten
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan bij het sluiten van de digitale overeenkomst. De webshop van 4BnBProshop stelt hiervoor de betaalmodule van Mollie.com ter beschikking zodat de consument veilig digitaal kan betalen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
3.4BnBProShop is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.
4.4BnBProShop berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van Euro 75,-

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. De ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken en/of levering, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende Nederlandse feestdagen daar niet onder begrepen.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen voor wat betreft kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht, enzv. is 4BnBProShop niet aansprakelijk. In geval de wederpartij meent, dat het door 4BnBProShop geleverde niet overeenstemt met wat 4BnBProShop heeft verkocht dient hij/zij 4BnBProShop onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen.
6.De wederpartij, consument dient klachten over facturen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij 4BnBProShop in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.
7.Indien de reclame gegrond is, zal 4BnBProShop te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door wederpartij van de oorspronkelijke geleverde zaken, Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is 4BnBProShop niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijk verkoop beschouwd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1.4BnBProShop kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden voortvloeiende uit, of in verband staande met door 4BnBProShop geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. 4BnBProShop is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van 4BnBProShop en 4BnBProShop tegen die schade verzekerd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt in gelijke mare voor schade aan zaken, die door de wederpartij ter be- en of verwerking, reparatie etc. zijn aangeboden aan 4bnBProShop. Deze zaken worden door 4BnBProShop te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij gehouden en vallen niet onder dekking van enige verzekering van 4BnBProShop.
2.4BnBProShop kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door 4BnBProShop geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat 4BnBProShop de wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
3.De wederpartij vrijwaart 4BnBProShop voor aanspraken van derden tegenover wie 4BnBProShop zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.
4.Onze aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.
5.4BnBProShop aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in tekeningen, materialen of onderdelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14 – Overmacht
1.In geval van overmacht heeft 4BnBProShop het recht te harer keuze en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat 4BnBProShop daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 4BnBProShop is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien 4BnBProShop in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal gen hoogste bedragen het bedrag van het door 4BnBProShop genoten voordeel.
2.Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van 4BnBProShop kan verlangen, storingen in het bedrijf cq. bij leveranciers van 4BnBProShop, wanprestatie van leveranciers van 4BnBProShop, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van 4BnBProShop, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.
3.4BnBProShop is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken,
4.Indien de wederpartij 4BnBProShop daartoe schriftelijk aanmaant is 4BnBProShop gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 14.2 uit te spreken.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud.
1.De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door 4BnBProShop geleverde of nog te leveren zaken. 4BnBProShop blijft eigenaar van alle door haar geleverde of nog te leveren zaken, zolang de wederpartij de vorderingen van 4BnBProShop betreffende de tegenprestatie van al deze zaken niet heeft verricht. Indien 4BnBProShop in het kader van deze koopovereenkomst ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van 4BnBProShop geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die 4BnBProShop tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens 4BnBProShop.
2.Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang hij/zij de in 15.1 omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door 4BnBProShop geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de wederpartij verplicht de vordering, die hij/zij ter zake heeft verkregen, aan 4BnBProShop over te dragen.
3.Op de afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt 4BnBProShop zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrecht voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die 4BnBProShop dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.
4, In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de wederpartij verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan 4BnBProShop terug te geven, in welke de wederpartij zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. 4BnBProShop is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen, Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de wederpartij, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen en maakt wederpartij zich deswege sterk dat 4BnBProShop te allen tijde de ruimte of terreinen ongehinderd kan betreden,
5.Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is 4BnBProShop gerechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, terug te nemen.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van 4BnBProShop om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter,

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2,Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de nalevering van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
3.Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

GARANTIE
De garantie van de bedden en matrassen:

De verkoper geeft voor de door hem geleverde producten, vanaf de dag van facturering aan de koper en de eerste gebruiker garantie voor aan de verkoper toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan. Dit op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
Binnen 1 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
Binnen 2 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;
Binnen 3 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.
Deze termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de levering van het product heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de verkoper het product niet te vervangen.
Bij roekeloos gebruik kunnen wij weinig bieden.

Bij de overige producten kijken wij naar het product en de schade hiervan, daarna zoeken wij met elkaar naar een oplossing.